Fejlődni egy életen át

2018.09.12

 Életünk középpontjában a fejlődés áll. Így vélekedett erről Erik Erikson is, aki kidolgozta pszichoszociális fejlődéselméletét, a legfontosabb pszichológiai, pedagógiai, társadalmi és kulturális tényezőket figyelembe véve. Erikson elmélete értelmében, mindannyian újabb képességeket, énerőket tudunk kialakítani, képesek vagyunk életünk aktív irányítására, életünk pozitív irányba mozdítására. Miután életünk egyik fontos eleme a változás, ezért olyan képességek kialakítására van szükség, melyek átsegítenek bennünket a változások közepette, vagyis segítséget nyújtanak alkalmazkodni egy-egy változáshoz.

Erikson nyolc egymásra épülő szakaszt különböztetett meg elméletében, ezek mind-mind egy jelentős életperiódushoz kapcsolódnak. Az újabb életperiódusok pedig mindig újabb elvárásokat, kihívásokat állítanak elénk, ahhoz, hogy sikeresen meg tudjunk küzdeni ezekkel, új problémamegoldó stratégiák kialakítására van szükség. Ha az adott életperiódus kihívásaival sikeresen meg tudunk birkózni, a következő fejlődési szintre lépünk, ahol új kihívások várnak bennünket, Erikson ezeket fejlődési krízisnek nevezte.

Most pedig nézzük a szakaszokat!

Az első négy szakasz a gyermekkorhoz kapcsolódik, az ötödik szakasz a serdülőkorhoz, míg az elmélet további három szakasza a felnőttkorhoz kötődik. Az elmélet egyik különlegessége abban áll, ahogyan vélekedik az emberről, másik különlegessége pedig az, hogy más elméletekkel ellentétben, itt az egyes szakaszok nincsenek életkorhoz kötve, mégpedig azért, mert Erikson azt vallotta, hogy más-más ütemben fejlődünk, ennek következményeként nem egy időben érjük el az egyes szakaszokat

Erikson elméletének szakaszai

      
  "Ősbizalom vagy bizalmatlanság" 

Az első szakasz születésünktől körülbelül kétéves korunkig tart. Ennek az életszakasznak a központi kihívása, hogy képessé váljunk megbízni a szociális környezetünkben. Ennek legfontosabb forrása pedig az anyai szeretetből táplálkozó ősbizalom. A külső biztonság idővel belső bizalommá, önbizalommá és szociális kompetenciává fejlődik. Ha egy kisgyermek nem élheti meg a gondoskodást azt, hogy van kihez fordulni, amikor éhes, fázik vagy bántja valami, akkor felnőttként nehezen lesz képes megbízni másokban, az ilyen személy felnőttként bizalmatlan lesz a környezetében lévőkkel szemben.


     "Autonómia vagy szégyen és kétely" 

A következő szakasz kettő és hároméves kor közé tehető. Ennek az életszakasznak a központi feladata a saját test feletti uralom, az önszabályozás és a környezetünk felé irányuló kíváncsiság kialakulása. Amennyiben ez nem sikerül, akkor a gyermek elidegenedhet saját testétől, bizonytalanná válhat abban, hogy képes lesz megküzdeni az elé gördülő kihívásokkal.


    "Kezdeményezés vagy bűntudat" 

A harmadik szakasz óvodáskorhoz kapcsolódik. Ebben az életszakaszban elkezdünk leválni környezetünkről, egyre függetlenebbek és kezdeményezőbbek leszünk. Önálló terveket kezdünk megvalósítani, és ha elérünk valamit, az büszkeséggel tölt el minket, bármilyen apróság is legyen az. Ha ez elmarad, abban az esetben nem tudunk aktív kezdeményezőkké válni, bűntudat és szorongás keríthet minket hatalmába.


"Teljesítmény vagy kisebbrendűség" 

A következő életszakaszba kisiskoláskorra érünk. Ebben a szakaszban a játék szerepét komolyabb feladatok veszik át. Fontos feladat ebben a korban megtanulni helyt állni az iskolában. Ez a kortársak közötti versengést eredményezheti, elkezdjük magunkat összehasonlítani másokkal a teljesítmény dimenziójának mentén. Ez jelentős hatással van énképünkre és önértékelésünkre. Abban az esetben, ha úgy érezzük, hogy alulmaradunk, kisebbrendűség-érzés fog úrrá lenni fölöttünk.


"Identitás vagy szerepkonfúzió"

Az ötödik szint a serdülőkorhoz kapcsolódik. Ennek az időszaknak a középpontjában az identitáskeresés áll. Feladataink közé tartozik megismerni önmagunkat, felfedezni értékeinket, megtalálni helyünket a világban. Ebben a folyamatban rendkívül fontos feladata van társas közegünknek. Kipróbálunk különböző szerepeket, ideális esetben megtaláljuk azokat, amelyekben otthon érezzük magunkat. Amennyiben ez nem sikerül, akkor összezavarodhatunk, azt érezhetjük, hogy nem sikerült megtalálni énünket.


"Intimitás vagy izoláció"

A következő szakasz körülbelül húsz- és negyvenéves korunk közé tehető. Ekkorra már megtaláltuk helyünket a világban. Ebben az időszakban különösen fontos szerepe van a kapcsolatainknak. Ebben a szakaszban következik be a családalapítás, ehhez képesnek kell lennünk tartós intim kapcsolatot kialakítani és működtetni. Jelentős szerepe van ebben a szakaszban a baráti és munkahelyi kapcsolatoknak is. Amennyiben ennek a szakasznak a kihívásaival nem sikerül megküzdeni, a személy könnyen elszigetelődhet, magányossá válhat.


"Alkotóképesség kibontakozása vagy stagnálás"

A hetedik szakaszba negyven- és hatvanéves korunkra tehető. Azt mondhatjuk, hogy ekkorra érjük el alkotóképességünk csúcsát. Ideális esetben, ehhez az életszakaszhoz érve már sikerült kialakítanunk egy biztos egzisztenciát. Azonban, ha azt érezzük, hogy nem sikerült megvalósítanunk azt, amit ekkorra szerettünk volna, akkor megrekedhetünk ebben és az elégedetlenséghez vezet.


"Integritás vagy kétségbeesés"

Az elmélet szerint hatvanéves kor után érünk személyiségfejlődésünk utolsó nagy szakaszába. Ebben a szakaszban az a legfontosabb feladatunk, hogy számba vegyük eddigi életünket, visszatekintsünk életutunkra. Ha ennek során azt érezzük, hiába éltünk, nem sikerült elérni céljainkat, akkor kétségbeesés lehet úrrá rajtunk, és elkeseredéshez vezethet.

Erikson azt vallotta, hogy minden egyes szakasz hozzájárul személyiségünk formálásához, fejlődéséhez. Amennyiben az egyes szakaszok feladatait, kihívásait nem sikerül megoldanunk, akkor az rányomhatja bélyegét életünk további szakaszaira. Újra és újra ugyanazokkal a megpróbáltatásokkal fogjuk szembetalálni magunkat, amíg nem sikerül elsajátítani azokat a képességeket, amelyek a sikeres megküzdéshez szükségesek.Felhasznált szakirodalom:

Cole, M., Cole, S. R. (2006). Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

Erikson, E. H., Erikson, J. M. (1998).The life cycle completed (extended version). WW Norton & Company.